Friday, July 11, 2008

Projek Kitchen Garden di Sinar Harian


Projek Kitchen Garden telah mendapat liputan dalam akhbar Sinar Harian hari ini (11 Julai 2008) di muka surat S7!

-Muhammad bin Kamarulazizi-
Supervisor 'Kitchen Garden'
Muslim Aid Asia

No comments: